De ‘broeders van het Stille Leven’ is een initiatief, gericht op de lofprijzing van God vanuit de stilte en eenzaamheid.

Charisma
De waarde van Gods lofprijzing vanuit de eenzaamheid en stilte mag bekend zijn. In het Oude, maar vooral in het Nieuwe Testament zijn bijna alle belangrijke en subtiele geheimen niet aan Gods dienaren geopenbaard in het tumult van de massa, maar wanneer zij alleen waren.

De dienaren Gods ontvluchtten de stress van de menigte om zich aan de gerieflijkheid van de eenzaamheid en stilte over te geven. Denken wij bijv. aan de grote dienaren Mozes, Elia en Elisa, die volgens de Schrift de eenzaamheid liefhadden en dankzij haar diep in de openbaringen van de goddelijke geheimen doordrongen. En ook Jeremia, die zich afvroeg: “Wie zal mij een schuiloord geven in de eenzaamheid?” en zei: “Goed is het in stilte op het heil van God te wachten” en “De eenzame zit neer en zwijgt, en hij zal zich boven zichzelf verheffen.”

Johannes de Doper koos de eenzame woestijn als toevluchtoord; zolang hij alleen in de woestijn verbleef, kende hij gevaren noch dood.
Jezus zelf, onze God en Heer, trok zich vóór zijn prediking terug in de woestijn, om zich aldus door bekoringen en vasten op de proef te laten stellen. De Schrift vertelt ons dat Hij de groep leerlingen achterliet ten einde de berg alleen te beklimmen om er te bidden; en hoe Hij op het uur dat zijn lijden nabij was, de apostelen verliet voor een eenzaam smeekgebed.

Maar ook de zovele christen-getuigen: Paulus van Thebe, Hilarius, Benedictus en ontelbare anderen hebben de rijke geestelijke vruchten mogen ontvangen van de stilte en eenzaamheid.
*(bovenstaande is een compendium uit de Consuetudines van Guigo I -vijfde prior van la Grande Chartreuse- uit het hoofdstuk ‘lofrede op het eenzame leven’.)

Actualisatie

Naast de traditie van de woestijn- en monnikenvaders is met name Bruno van Keulen de belangrijke inspiratiebron voor de broeders van het Stille Leven.
Het appel waar hij ons in voorging is actuëler dan ooit: God dienen vanuit een zekere afgescheidenheid en bidden voor het heil van kerk en wereld.
De moderne mens komt adem te kort in een hyperventilatie van ruis, roes en lawaai; in de communicatie wordt hij overprikkeld door een permanente bereikbaarheid met navenante verplichtingen.
De moderne mens zit zelden stil om bij God te verwijlen, is altijd onderweg… De moderne mens is veelal vervreemd van de Kerk.
Omwille van het zoeken naar Gods aanwezigheid op een stabiele plek in rust, stilte en eenzaamheid, is dit initiatief ontstaan, en wordt gezocht naar ‘een veilige haven’ (dixit H.Bruno).
Mensen zoeken God, en God zoekt mensen. “God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.”(Joh. 4, 24)

De broeders
Broeders van het Stille Leven streven een monastiek leven na, in verbondenheid met de Kerk.
De broeders zoeken Gods aangezicht in de stille beschouwing en in het getijdengebed, in de dagelijkse eucharistie.

De arbeid vindt plaats buiten het claustrum. Idealiter zou zijn om het werk ‘binnen de muren’ te verrichten, maar vooralsnog ontbreken daarvoor de mogelijkheden.
Het werk dient om in de bekostiging te kunnen voorzien van het communautaire leven.
De arbeid (werktijden) is afgestemd op het kunnen onderhouden van de monastieke observantie.
Het streven staat centraal om broeder van het Stille Leven te willen zijn. Het werk ‘buiten de muren’ is een middel, geen doel.
Deze externe omstandigheden, verband houdend met de arbeid, creëren een geheel eigen type van religieus leven: buiten een deelname aan de courante samenleving, binnen in het claustrum is algehele stilte en eenzaamheid.

De prior.
De interne gang van zaken – gebedstijden, broederlijke communicatie/overleg, huisregels, huishoudelijke aangelegenheden- staat beschreven in een huishoudelijk regelement en wordt geborgd door de prior.

De prior is de dienaar van de eenheid in de monastieke observantie.
Hij is priester en coördineert het communautaire leven.
Ieder jaar doet hij verslag aan de bisschop over de voortgang van deze monastieke ontplooiing.

Procedure
De prior beoordeelt geïnteresseerden voor deelname aan het initiatief ‘broeders van het Stille Leven’. Kandidaten zijn celibataire mannen die het gebed en de stilte tot de stijl van hun leven willen maken, die het charisma zoals hierboven beschreven, beamen.

Geïnteresseerden komen eerst ‘proeven’ door mee te leven in het claustrum; mocht de kandidaat werkelijk opteren om structureel, dat wil zeggen voltijds, deel te nemen aan de ‘broeders van het Stille Leven’, dan tekent hij in voor één jaar. Deze beslissing wordt genomen in samenspraak met de prior.
Drie maanden voordat dit jaar expireert, wordt beslist of er een jaar aan toegevoegd wordt; mocht dit het geval zijn, dan ontvangt hij het habijt.
Dit zal zich ieder jaar herhalen: drie maanden voordat het jaar verstrijkt, wordt beslist of er een jaar aan wordt toegevoegd.
Nadere bepalingen staan beschreven in een overeenkomst tussen de Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede en de bewoner.

Gastvrijheid en missie
Alle getijden zijn publiekelijk toegankelijk.
Enkele malen per jaar zullen in het claustrum lezingen worden georganiseerd over monastica voor geïnteresseerden van buiten.
Alhoewel het charisma van de broeders van het Stille Leven naar binnen gericht is, wil zij zijn een “openbarend licht voor het heil van alle volken”. “U mijn lof, waar de schare bijeen is.” (ps.22)